۵۷ شهرک مسکونی مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان را اخذ کرده‌اند


تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تشکیل دبیرخانه کمیته شهرک‌های مس، ،تی در این سازمان خبر داد و گفت: پارسال ۵۷ شهرک مس، مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان‌ها را دریافت کرده و  این شهرک‌ها در حال اخذ سایر مصوبات در سطح است، و ملی هستند که از این میزان چهار شهرک مس، در حال اجرا است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85458639/%DB%B5%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF