۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن ملی در حال ساخت است 
بروجرد_ ایرنا _ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: هم اکنون حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در بخش های مختلف نهضت ملی مسکن در کشور در حال ساخت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85458832/%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA