یاری‌گری برای یوز آسیایی


جیرفت – ایرنا – چندی پیش مقاله‌ای با ،وان مسیر انقراض یوز آسیایی در «ساینس» انتشار یافت که نویسنده مسئول این مقاله یکی از اساتید دانشگاه جیرفت است و به نقل از وی، بعد از آن بسیاری از خارج از کشور برای کمک به حفظ این گونه مهم اعلام آمادگی ،د اما نبود برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد و وجود تحریم‌ها مانع بهره‌گیری کامل از این کمک‌ها شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85463245/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C