ورود صندوق ملی مسکن به بازار خرید سیمان از طریق بورس


تهران- ایرنا- رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن از ورود این صندوق به بازار ،ید سیمان از طریق بورس در آینده نزدیک خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85458721/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3