ضرورت حمایت دولت و مجلس از وزارت راه و شهرسازی در رفع نقاط پُرتصادف 


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ،ت و مجلس شورای اسلامی باید از و، راه و شهرسازی از طریق ظرفیت های مختلف و صندوق ها در زمینه رفع نقاط پرتصادف و کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی حمایت کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85461899/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81