افق جمعیت ۷۰۰ هزار نفری برای پرند در نظر گرفته شده است/ کلنگ‌زنی بیمارستان دولتی در تیرماه


رباط کریم- ایرنا- مدیرعامل شرکت عمران پرند گفت: با الحاقات جدید انجام شده، بارگذاری افق جمعیت ۷۰۰ هزار نفری در پرند پیش بینی شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85460707/%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C